Feminist Views on the English Stage:

Aston, Elaine.